Archeologie

 
Opgraving aan de Smidshoef

Bovenstaande scherven zijn het resultaat van enkele dagen archeologisch onderzoek in juni 2019 achter ons pand Den Brommert.

Na het neerhalen van het oude deel en voor het slaan van de palen voor de fundering voor de nieuwe expositieruimte onderzochten vrijwilligers van het Historisch Genootschap, AWN Lek- en Merwestreek en professionals van RAAP het terrein op archeologische vondsten. Alle vondsten zijn verzameld, schoongemaakt en gecategoriseerd. Een klein deel ervan is voor nader onderzoek overgedragen aan Archeologisch adviesbureau RAAP.

In december 2019 verscheen het onderzoeksrapport RAAP-RAPPORT 4200 Plangebied achter Den Brommert (Smidshoef 24-30).

In het juninummer van ons periodiek Swindregt Were 2020 heeft Nieky Klaus een artikel geschreven over de vondsten die zijn gedaan en hoe het proces is verlopen tijdens de bouw. Daarnaast is van zijn hand ook een artikel verschenen in het blad over archeologie 'Grondig bekeken' (nr. 1 van 2021). Hierin vertelt hij over zijn zoektocht in de grond onder Den Brommert en de vondsten die zijn gedaan.

 

 

 

 

                      

 
 
Opgravingen in de Volgerlanden-West en aan de Ambachtse Zoom             

Vanaf 2010 worden er al onderzoeken gedaan naar archeologische resten van bewoning in dit gebied. RAAP voert deze onderzoeken en opgraving uit en rapporteert daarover in RAAP-rapport nr. 2124 en RAAP-rapport nr. 2420

Op deze luchtfoto uit het midden van de 20e eeuw is in het omcirkelde gebied (Bedrijvenpark aan de Ambachtse Zoom) een archeologische opgraving gedaan in 2017.

De resultaten van dit archeologisch onderzoek zijn zo bijzonder, dat ze op de voorzijde van de Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2018 staan; zie op blz. 12 voor een kort verslag.

Roosje de Leeuwe leidde in 2017 dit archeologisch onderzoek. In haar artikel in de Swindregt Were van November 2020 vertelt zij over de bijzondere vondsten die gedaan zijn in dit gebied.

 
 
Archeologisch onderzoek Wepsterlaan 6

In opdracht van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in augustus 2012 een aanvullend bureauonderzoek en een archeologische begeleiding uitgevoerd in verband met de sloop van de voormalige bebouwing aan de Wepsterlaan 6. Een verslag hiervan is te vinden in RAAP-rapport nr. 2604. Jacqueline Hoevenberg schreef in Swindregt Were (2013, nr. 1) een artikel over het archeologisch onderzoek aan de Wepsterlaan.

Uit het onderzoek blijkt dat er nog resten van de buitenplaats Vreedenborg aanwezig zijn en dat deze eigenlijk alleen ter plaatse van de bestaande bebouwing verstoord zijn. De kans is daarmee groot dat ook elders binnen de oude grenzen van de buitenplaats nog archeologische resten aanwezig zijn. Op basis van dit onderzoek is geconcludeerd dat deze resten in de grond behouden dienen te blijven, op de plaats zelf.

Een verslag van het proefsleuvenonderzoek (2014) en een archeologische begeleiding van een bodemsanering (2014) zijn te vinden in het RAAP-rapport nr. 2996 uit 2015. In 2017 heeft de gemeente een opgraving laten doen door RAAP. Ook daarvan is een rapport verschenen.
Ger van der Straaten heeft een bronnenonderzoek naar huis Vreedenburg gedaan en heeft er een boekje over geschreven, dat te vinden is in onze bibliotheek.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Archeologisch (vervolg)onderzoek in De Volgerlanden-Oost

Voorafgaand aan dit onderzoek zijn tussen 1997 en 2004 door het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van de Gemeentewerken Rotterdam (BOOR) diverse (boor)onderzoeken in delen van De Volgerlanden-Oost uitgevoerd. Zoals op de foto te zien is. Opmetingen van een grondboring tijdens een vooronderzoek in de Volgerlanden-Oost in 1997.        

 

Het eerste archeologische onderzoek in de Volgerlanden-Oost

Door RAAP Archeologisch Adviesbureau is in 2011 voor de Volgerlanden-Oost een archeologisch bureauonderzoek opgesteld om ondermeer een gespecificeerde verwachting op te stellen. Een verslag daarvan is in het RAAP-rapport nr. 2426 te vinden. De doelstelling van het onderzoek is om nauwkeurig te bepalen in welke zones in de Volgerlanden-Oost een reële kans bestaat op de aanwezigheid van archeologische resten en in welke zones niet, zodat verder onderzoek kan worden uitgesloten. Een verslag daarvan is te vinden in het RAAP-rapport nr. 2529 uit 2012. Eveneens uit 2012 is het RAAP-rapport nr. 2567 in te zien.        

      

 

 

 

Vondsten in de '90-er jaren van de 20e eeuw:
In de tuin werd een oude beerput ontdekt.

 

 

 

In 1975 zijn de 16e eeuwse fundamenten van de ambachtsheerlijke hofstad
Huis Bou(c)quet bloot gelegd.

 

 
Links Archeologie

AWN Lek- en Merwestreek - vrijwilligers in de archeologie in onze regio.
Beleef Archeologie - Beleef de archeologie van Zuid-Holland.
Cultureel Erfgoed - Rijksdienst waar u ook uw archeologische vondst(en) kunt melden.
Hendrik-Ido-Ambacht - Archeologiebeleid van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
RAAP - Onderzoeks- en adviesbureau voor archeologie, cultuurhistorie en erfgoed.
Zuid-Holland - Informatie van de provincie over archeologie en omgang daarmee.

 

Cookies